PTT CHEM

[Concept Design: เว็บไซต์เป็นองค์กรใหญ่ เราจึงสื่อออกมาให้ชีวิตของคนรวมกับเทคโนโลยี มีความใส่ใจคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ที่ถึงแม้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากแต่เราก็ไม่ลืมพื้นฐานชีวิต เราจึงใช้รูปภาพจริงที่สื่อถึงเทคโนโลยี วิถีชีวิตของคนด้านต่างๆ และเพิ่มลูกเล่นด้วยภาพเคลื่อนไหว]
[Colour: ฟ้า ขาว น้ำเงิน]