LMMS

โปรแกรมแอนดรอยด์ เขียนแบบ Native Application ซึ่งจะทำงานได้เร็วกว่าพวก Hybrid Application ทำเกี่ยวกับบันทึกข้อมูลสภาพพื้นผิวถนนจากสถานที่จริง แล้วนำกลับมา Sync ข้อมูลผ่านเครือข่าย

Company: ระบบบริหารงานซ่อมบำรุงส่วนท้องถิ่น

Tools: JAVA, ANDROID API

Link:  -