Mee & Mine

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำ ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับน้ำที่ดื่มแล้วสะอาด สดชื่น อันแน่นด้วยคุณภาพ โดยใช้ธรรมชาติของน้ำ ต้นไม้ บรรไม้ และบรรยากาศด้วยรวมเข้าช่วย]
[Colour: เขียว ขาว]

Company: Mee & Mine

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -