PHUJANDHA

[Concept Design: เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับรีสอร์ตที่พัก อยู่บนภูเขา จึงออกแบบให้เห็นถึงความเป็นธรรมชาติ บรรยากาศโดยรอบที่พัก ให้ดูน่ามาเข้ามาพักผ่อน ซึ่งแสดงทั้งบรรยากาศตอนกลางวันและกลางคืน และมีการนำเสนอข้อมูลที่ง่ายๆ ไม่ยุ่งยากมากนัก]
[Colour: เขียว เหลือง ขาว]

Company: PHUJANDHA

Tools: Photoshop, Illustrator

Link:  -